โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ict เพื่อการเรียนรู้ 23 ส.ค.60

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้  มัธยมศึกษาปีที่ 5-6  เรื่อง Microsoft Excel
ณ  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น      วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560    ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ขอนแก่น