โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ict เพื่อการเรียนรู้ 22 ส.ค.60

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้  มัธยมศึกษาปีที่ 3-4  เรื่อง Microsoft Power point
ณ  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น      วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560    ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ขอนแก่น