โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ict เพื่อการเรียนรู้ 17 ส.ค 60

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้  มัธยมศึกษาปีที่ 1-2  เรื่อง Microsoft Word   ณ  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น      วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560    ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ขอนแก่น