ติดต่อ-สอบถาม

ฝ่ายวิชาการ
   
พระปลัดเล็ก  อานนฺโท   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
   พระครูสมุห์กรกช  สิริภทฺโท  หัวหน้างานทะเบียน

ฝ่ายบุคคล
    
พระมหาสมบัติ  ญาณวีโร    หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
    
พระครูสุตธรรมวิจารณ์    รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
   พระปลัดแสงสุรีย์   ญาณเมธี   หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
 

เบอร์โทร. 043-226155  แฟกซ์: 043-226155