ข้อมูลโรงเรียน

      โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล  เลขที่ 441  ถนนหลังเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น  40000  โทร.043-226155

วิสัยทัศน์ (Vision)

      มุ่งมั่นจัดการศึกษาโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนมีคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ สถานศึกษาได้มาตรฐาน

พันธกิจ (Mission)

      ส่งเสริม  สร้างสรรค์  เสียสละ  สามัคคี  ตามวิถีความพอเพียง

ประวัติและความเป็นมา

       โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล อำเภอเมืองขอนแก่น     เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา  แต่ก่อน  สังกัดกองศาสนศึกษา  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันสังกัด

กองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

            เมื่อวันที่ 21/2525 ตามใบอนุญาตเลขที่  101/2525 โดยมี  พระมุนีสารประศาธน์ (คำพันธ์  โกวิโท

ป.ธ.7) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  วัดธาตุ (พระอารามหลวง) เป็นผู้จัดการ และ มีพระมหาบัวผัน ปคุณธมฺโม   

ป.ธ.8  เจ้าอาวาสวัดศรีนวล    เป็นครูใหญ่    

ปีพุทธศักราช 2526 ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ – คณิต  มี 

พระกิตติญาณโสภณ (ดร.บัวผัน ปคุณธมฺโม ป.ธ.8) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  เป็นผู้อำนวยการ

ปีพุทธศักราช    2539 - 2545 มี พระกิตติญาณโสภณ (ดร.บัวผัน   ปคุณธมฺโม  ป.ธ.8)    รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น     เป็นผู้จัดการ  และมีพระครูสิริธรรมนิเทศก์ เป็น ผู้อำนวยการ

ปีพุทธศักราช    2545 - 2550 มี พระครูสิริธรรมนิเทศก์  (พูลสวัสดิ์   ติสฺสเทโว)  ป.ธ. 3,พม.,พธ.บ.,รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น   เป็นผู้จัดการ   และมีพระครูปริยัติธรรมานุศาสก์

(พระมหาจำนงค์ ญาณธมฺโม)  ป.ธ. 4,พธ.บ.   เป็นผู้อำนวยการ 

ปีพุทธศักราช  2550  -  ถึงปัจจุบัน มี พระครูสิริธรรมนิเทศก์  (พูลสวัสดิ์   ติสฺสเทโว) ป.ธ.3,พม.,พธ.บ.,รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น   เป็นผู้จัดการและมี  พระมหาสุพรรณ จนฺทสโร ป.ธ.4,ศน.บ. 

เป็นผู้อำนวยการ   

ความหมายของชื่อโรงเรียน

                ประภัสสร  = แสงสว่างอันเจิดจรัสมีรัศมี

วิทยา   = วิชาความรู้ ภูมิปัญญา

ประภัสสรวิทยา   =  แสงสว่างแห่งความรู้และภูมิปัญญาอันปราดเปรื่องประดุจดังรัศมีแห่งแสงที่เจิดจรัส

อักษรย่อโรงเรียน    : ปส.ว.

ปรัชญาโรงเรียน     : สอนศิษย์ให้ถูกทาง  วางตนเหมาะสม  ใต้ร่มพุทธธรรม

คำขวัญโรงเรียน    : เปี่ยมด้วยคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ งานเด่นทางสังคม

คติพจน์โรงเรียน  : ดวงอาทิตย์   ดวงจันทร์  ให้แสงสว่างทางตา  ประภัสสรวิทยา ให้แสงสว่างทางใจ

คติธรรม  :

ครองตนด้วยอุดมการณ์ชีวิต 3 ย.   

      ย. 1 หยิ่งในศักดิ์ศรี สีลภาวิต (ศีล)

      ย. 2 ยิ่งด้วยคุณธรรม จิตมั่นคง (สมาธิ)

      ย. 3 เยี่ยมด้วยคุณภาพ ทรงวิชชา (ปัญญา)

อุดมการณ์โรงเรียน  : ศึกษาให้ได้ผล  นำตนให้พ้นทุกข์ (เป้าหมายสูงสุดของชีวิต)

คุณสมบัติของลูกประภัสสร : ใฝ่ศึกษา  กล้าหาญ  อดทน  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  สุจริต   คือศิษย์ประภัสสร