เมนูหลัก

แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ

 

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560

 พระปริยัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
กลุ่มที่ 5    
ระหว่างวันที่ 10-11 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก
อ.เมืองเชียงให่ม จ.เชียงใหม่

 

Copyright@2018 Prapassornwittaya watsrinuan School. All Rights Reserved.
โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล เลขที่ 441 ถนนหลังเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043226155 โทรสาร 043-226155 |  Email Address : pswschool@psw.ac.th
Webmaster / ผู้ดูแลระบบ คุณครูเจษฎา  พลพิลา admin@psw.ac.th